TKP HEADLINE

ชุมชนน่าเที่ยว สัมผัสวิธีชีวิต ฟินธรรมชาติ ตำบลสามัคคี

 


เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็น”เหมืองแร่เก่า”ตั้งอยู่ ณ.หมู่บ้านเจาะกือแยง หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บ้านเจาะกือแยง เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลสามัคคี นับเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม และยังมีวิธีชีวิตที่เรียบง่าย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ธรรมชาติ และมีอากาศที่บริสุทธ์เป็นธรรมชาติล้วน ๆ เช่น ป่า เขา บึง ลำธาร แม่น้ำ ล้วนน่าสัมผัสเป็นที่สุด อ่านเพิ่มเติม

Pla + som ปลาส้มบ้านกาวะกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบือแนยามู

ตำบลกาวะ เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณติดแนวเขตวนอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีลักษณะพื้นที่เป็นป่าเขา โดยประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำสวนทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผลไม้ ทำให้มีการรวมกลุ่มทำการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นปลาส้ม ปลาเส้น ปลาแดดเดียว สามารถสร้างรายได้ในชุมชนและครอบครัว อ่านเพิ่มเติม

ร้านกาแฟ LAKABE

 
หากท่านเป็นคอกาแฟ หรือเคยผ่านไปแถวๆมหาวิทยาลัยรังสิต คงพอจะคุ้นเคยกับร้านกาแฟที่มีชื่อว่า ชาชัก ลากาเบ้(Cha-Chak Lakabe) เป็นขายน้ำชา กาแฟ โรตี และอื่นๆ
เป็นร้านที่มีขนาด 4 คูหา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งหากไม่ได้จองล่วงหน้า
ก็ยากที่จะมีที่นั่งทาน เป็นการการันตีในรสชาติที่สุดยอด อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร

 


หล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ทางศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคคลทั่วไป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม มีแนวคิดที่เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และนำเอาเอกลักษณ์หรือศิลปะดั้งเดิมทางด้านภูมิปัญญามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อขุนละหารเป็นแบรนด์ เนื่องจากเป็นชื่อพระราชทานสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมศิลปะวัตถุหลากหลายประเภท อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ

 


เริ่มแรกจากหมู่ ๓ บ้านปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบในปีพ.ศ.๒๕๕๖ทางพัฒนากรอำเภอสุไหงปาดีได้เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือแนะนำให้ความรู้ เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนและชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ของชาวบ้านในชุมชนเพื่อนาไปใช้ในชีวติประจำวันได้ อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก(ประตูระบานน้ำปูยู) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก เป็นโครงการชลประทานประเภทระบายน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ ในฤดูฝน ป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการ ส่งน้ำ และบำรุงรักษา ในเขตพื้นที่ของโครงการและพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลกป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ อ่านเพิ่มเติม

ส้มแขกแช่อิ่ม ของดีกาลิซา

 


ส้มแขกแช่อิ่ม ตรา กาซี่(garcy) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มแขกแปรรูปตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลส้มแขกเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเฉพาะภาคใต้โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นผลไม้เก่าแก่อยู่คู่กับผู้คนในชุมชนมายาวนาน ทุกครัวเรือนต้องมีเพื่อการปรุงอาหาร ส้มแขกเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยส่วนใหญ่จะตากแห้งแล้วใช้ในการปรุงรสอาหารให้ความเปรี้ยวและดับความคาว ส้มแขกมีสรรพคุณทางยามากมาย อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

 


ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอระแงะ หรือที่รู้จักกันในนามศูนย์เรียนรู้บ้านกาหนั๊วะ แหล่งแห่งการเรียนรู้ที่เป็นรู้จักในจังหวัดนราธิวาสในด้านของการใช้พื้นที่จัดสรรได้ดีตามแบบของทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้แหล่งนี้เต็มไปด้วยพื้นที่เขียวชอุ่ม และเหมือนบรรยายที่ดี อ่านเพิ่มเติม

วนอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว- เขาตันหยง

 


อ่าวมะนาว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสที่มีผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจใช้บริการในวันหยุด เนื่องจาก ยังคงไว้ซึ่ง ความเป็นธรรมชาติ ถ้าไม่ใช่คน นราธิวาสก็น้อยนักที่จะได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ อ่านเพิ่มเติม

บูดูเมืองนราธิวาส

 


ถ้าพูดถึงอาหารพื้นเมือง ข้าวยำราดน้ำบูดู คงไม่แพ้ที่ใดในประเทศ น้ำบูดูที่มีรสชาติอร่อยในเขตภาคใต้มีอยู่หลายที่จริงๆแต่วันนี้ขออนุญาตแนะนำดูอีกสถานที่หนึ่ง ที่หลายคนไม่คาดคิดว่า สามารถทำบูดูได้อร่อย ถูกใจคนปักษ์ใต้ ในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียว อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรม ตะกร้าจากหวาย

 


การดำรงชีวิตของกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายใต้บริบทของสังคมและธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ หมู่บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีและมีป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์

เก้าอี้ชุดรับแขกจากยางรถยนต์สู่ความเป็นเลิศ

 


การประดิษฐ์เก้าอี้จากยางรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนางานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ์โต๊ะหรือเก้าอี้จาก จากวัสดุเหลือใช้ สามารถผลิตโต๊ะหรือเก้าอี้จากยางรถยางรถและวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้าน ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งหาได้ง่าย โดยนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุเหลือใช้ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดขยะที่เกิดจากยางรถยนต์ซึ่งเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ยาก จากวัสดุเหลือใช้ อ่านเพิ่มเติม

เข็มกลัดผ้าปักมือ

 เข็มกลัด’ คือหนึ่งในเครื่องประดับซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน มันไม่ได้เริ่มต้นจากการถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความสวยงาม หากแต่ยังคงมีวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานเป็นสำคัญ เข็มกลัดจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องยึดตรึงเครื่องแต่งกายให้เข้าที่เรียบร้อย อ่านเพิ่มเติม

เยือนถิ่นบูเก๊ะยือลาแป

 


บ้านยือลาแป ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส การเดินทางมายังตำบลสุวารีเดินทางได้หลายเส้นทาง โดยเส้นทางหลักที่ได้รับความนิยมคือเส้นถนนนราธิวาส-ยะลา หากคุณเดินทางมาจากนราธิวาสต้องผ่านเส้นทางเขายือลาแปอย่างแน่นอน อ่านเพิ่มเติม


กระจูดรายา

 


กระจูดรายา เป็นสินค้ารัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พรุกาบแดง เป็นพื้นที่ที่มีกระจูดอยู่มาก ในช่วงแรกจะสานเพื่อใช้กันในครัวเรือน  อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้ หัตถกรรมพื้นบ้านกลุ่ม ทอผ้าบ้านโคกไผ่

 


ประวัติผ้าทอมือโคกไผ่กับวิถีชีวิตชาวพร่อนที่มีมาแต่โบราณ ผ้าทอมือโคกไผ่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ทอผ้าใช้นุ่งห่มในครัวเรือนและแจกญาติพี่น้องหรือไม่ก็นำไปแลกข้าวสารหรือปลา เนื่องจากในอดีตมีต้นฝ้ายขึ้นตามสวน และรั้วบ้านยามลูกฝ้ายแตกก็จะนำฝ้ายมาปั่นเป็นด้ายดิบสำเร็จใช้ทอผ้า อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้เกษตรระบบ SMART FARM

 


สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต สมาร์ทฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะ อ่านเพิ่มเติม

เปิดตำนานขนมโบราณ 100 ปี ตำบลปะลุรู

 ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนกำปงบารู เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เริ่มทำขนมโบราณเพื่อนำไปขายในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู นับ 100 ชนิด ทั้งที่สูญหายไปแล้วกว่า 100 ปี อ่านเพิ่มเติม

สละหวานน้ำผึ้งโดนใจ

 


บ้านมาแฮ เป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งของตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่งมีชาวสวนผสมผสาน ชื่อนายเจ๊ะอามิน สาและ เป็นชาวสวนทำการเกษตรผสมผสานมานานแล้วเป็น๓๕ ปีก็ว่าได้ ท่านชอบอยู่กับสวนทุกวัน อ่านเพิ่มเติม

วงเวียนลองกอง

 

ลองกองเป็นหนึ่งในผลไม้แดนใต้ที่มีชื่อเสียง ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี
จะมีผลผลิตลองกองออกสู่ท้องตลาดให้เราได้ลิ้มรสความอร่อยกัน“ลองกอง” เป็นผลไม้พันธุ์เดียวกับลางสาด มีเปลือกหนา แต่ไม่มียางเหมือนลางสาด รวมถึงมีรสชาติที่หวานอร่อยกว่าลางสาด และลองกองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดนั้นก็คือ “ลองกองตันหยงมัส” หรือ “ลองกองซีโป” อ่านเพิ่มเติม

น้ำตกลับแลแห่งกาหนั๊วะ กาลิซา

 น้ำตกที่เป็นรู้จักกันของชาวบ้านในชุมชนรายล้อมด้วยพืชพรรณนานาๆชนิด ติดถนนเส้นลัดในการเดินทางไปอำเภอศรีสาคร เป็นเหมือนห้วยเล็กๆที่มีน้ำใสสะอาดและบรรยายกาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อน ท่ามกลางภูเขารอบข้างและท้องฟ้าอันสวยงาม

น้ำตกไซส์มินิมีแหล่งต้นน้ำมาจากน้ำตกน้ำตกไอร์ซือดอร์ตำบลศรีบรรพตซึ่งเป็นตำบลติดกับตำบลกาลิซา ตัวลำธารที่ต่อเนื่องมีระยะทางทอดยาวเลียบถนน หากถามคนในชุมชนชาวบ้านจะรู้จักในนามของน้ำตกกาหนั๊วะ เป็นแหล่งพักผ่อนที่นิยมของเด็กวัยรุ่น แต่น้ำตกแห่งนี้ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนั้นในบางมีความลึกที่พอดีเหมาะแก่การเล่นน้ำหรือนั่งแช่เท้ากันชิว ๆเพื่อผ่อนคลายในวันพักผ่อน ด้านข้างๆของน้ำตกมีบริเวณให้ก่อไฟปิ้งย่างได้เล็กน้อยในแต่ละจุด อ่านเพิ่มเติม


ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand