TKP HEADLINE


ชุมชนน่าเที่ยว สัมผัสวิธีชีวิต ฟินธรรมชาติ ตำบลสามัคคี

 


เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็น”เหมืองแร่เก่า”ตั้งอยู่ ณ.หมู่บ้านเจาะกือแยง หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บ้านเจาะกือแยง เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลสามัคคี นับเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม และยังมีวิธีชีวิตที่เรียบง่าย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ธรรมชาติ และมีอากาศที่บริสุทธ์เป็นธรรมชาติล้วน ๆ เช่น ป่า เขา บึง ลำธาร แม่น้ำ ล้วนน่าสัมผัสเป็นที่สุด อ่านเพิ่มเติม

Pla + som ปลาส้มบ้านกาวะกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบือแนยามู

ตำบลกาวะ เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณติดแนวเขตวนอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีลักษณะพื้นที่เป็นป่าเขา โดยประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำสวนทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผลไม้ ทำให้มีการรวมกลุ่มทำการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นปลาส้ม ปลาเส้น ปลาแดดเดียว สามารถสร้างรายได้ในชุมชนและครอบครัว อ่านเพิ่มเติม

ร้านกาแฟ LAKABE

 
หากท่านเป็นคอกาแฟ หรือเคยผ่านไปแถวๆมหาวิทยาลัยรังสิต คงพอจะคุ้นเคยกับร้านกาแฟที่มีชื่อว่า ชาชัก ลากาเบ้(Cha-Chak Lakabe) เป็นขายน้ำชา กาแฟ โรตี และอื่นๆ
เป็นร้านที่มีขนาด 4 คูหา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งหากไม่ได้จองล่วงหน้า
ก็ยากที่จะมีที่นั่งทาน เป็นการการันตีในรสชาติที่สุดยอด อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร

 


หล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ทางศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคคลทั่วไป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม มีแนวคิดที่เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และนำเอาเอกลักษณ์หรือศิลปะดั้งเดิมทางด้านภูมิปัญญามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อขุนละหารเป็นแบรนด์ เนื่องจากเป็นชื่อพระราชทานสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมศิลปะวัตถุหลากหลายประเภท อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ

 


เริ่มแรกจากหมู่ ๓ บ้านปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบในปีพ.ศ.๒๕๕๖ทางพัฒนากรอำเภอสุไหงปาดีได้เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือแนะนำให้ความรู้ เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนและชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ของชาวบ้านในชุมชนเพื่อนาไปใช้ในชีวติประจำวันได้ อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก(ประตูระบานน้ำปูยู) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก เป็นโครงการชลประทานประเภทระบายน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ ในฤดูฝน ป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการ ส่งน้ำ และบำรุงรักษา ในเขตพื้นที่ของโครงการและพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลกป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ อ่านเพิ่มเติม

ส้มแขกแช่อิ่ม ของดีกาลิซา

 


ส้มแขกแช่อิ่ม ตรา กาซี่(garcy) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มแขกแปรรูปตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลส้มแขกเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเฉพาะภาคใต้โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นผลไม้เก่าแก่อยู่คู่กับผู้คนในชุมชนมายาวนาน ทุกครัวเรือนต้องมีเพื่อการปรุงอาหาร ส้มแขกเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยส่วนใหญ่จะตากแห้งแล้วใช้ในการปรุงรสอาหารให้ความเปรี้ยวและดับความคาว ส้มแขกมีสรรพคุณทางยามากมาย อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand